Lezingen / Excursies

Activiteitenprogramma 2017 – 2018

Hartje zomer en na een prachtige week valt nu de regen met bakken uit de lucht. Eigenlijk wel mooi weer om me bezig te houden met het voorwoord van het Activiteitenprogramma voor het komende seizoen. Achter de schermen is al maandenlang hard gewerkt om de lezingen rond te krijgen. Dat is volgens mij goed gelukt, maar dat bent u eigenlijk wel gewend. Sprekers met onderwerpen “voor elk wat wils”. Het komende seizoen staat er ook weer een lezing gepland in het “Karkien van Blesdieke”. De laatste keren dat we daar een lezing  organiseerden waren een groot succes. Ondanks dat Ali aan haar knie geopereerd moest worden, is het haar gelukt om het hele programma voor elkaar te krijgen. Als alle artikelen van de contactpersonen binnen zijn kan de redactie aan het werk, midden in de zomer en midden in de vakantietijd. Passen en meten dus wat de tijd betreft. Ondertussen worden er al weer voorbereidingen getroffen voor een nieuwe tentoonstelling in het HIP. Als alles gaat zoals we het bedacht hebben, dan is het zeker de moeite waard om te zijner tijd een kijkje in de bibliotheek te nemen. U zult vast en zeker via de plaatselijke nieuws- en advertentiebladen of via onze site op de hoogte worden gebracht. Ook de maandelijkse pagina “Samenstelling” in de Stellingwerf gaat in de  zomerperiode gewoon door. Leuk dat er op de driemaandelijkse fotowedstrijd van onze vereniging positief wordt gereageerd. We hebben al een paar keer een prijswinnaar met een irischeque blij kunnen maken. Misschien een reden voor u om de pagina ook eens goed te bekijken en mee te doen met deze fotowedstrijd. Nu het bestuur nog steeds vacatures kent zijn er enkele oud-bestuursleden die achter de schermen ideeën aandragen en hand-en-spandiensten verrichten die bijdragen aan het succes van onze activiteiten. Wij zijn hen daar
zeer erkentelijk voor. Rest mij nog de wens uit te spreken u het komende seizoen te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. Munnekeburen, Jan Zwolle

HIER meer informatie over de locaties en klik HIER voor de events kalender.


(foto: wikikids.nl)

Zaterdagmorgen 14 oktober 2017 in Archief VHW, Wolvega
MILITAIRE VOOROUDERS EN GENEALOGISCHE BRONNEN
door mevrouw W.M. Bons van 10 tot 12 uur
Welmoed Bons is historicus en archivaris. Zij werkt bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  als documentair informatiespecialist. Híer houdt zij zich bezig met het beheer van de collectie en beantwoorden van militair historische vragen. ln haar vrije tijd doet zij genealogisch onderzoek naar haar eigen  familiegeschiedenis.

Deze lezing zal gaan over hoe men onderzoek kan doen naar militaire voorouders vanaf de Franse tijd tot nu. Hierbij zal voornamelijk stil worden gestaan bij welke bronnen het NIMH en het Ministerie van Defensie in huis hebben. Daarnaast zal ook iets verteld worden over bronnen die andere instanties te bieden hebben, zoals militieregisters en verschillende online bronnen. Op deze manier zal een zo volledig mogelijk beeld worden geschetst over genealogisch onderzoek naar militaire voorouders in de afgelopen twee eeuwen.


Donderdag 2 november 2017 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn er leden van het bestuur aanwezig om antwoord te geven op uw vragen over de historie van Weststellingwerf in het algemeen en uw woonplaats in het bijzonder, om archeologische vondsten te determineren en om u behulpzaam te zijn bij uw genealogische onderzoek. Een ieder is van harte welkom.


 Woensdag 8 november 2017 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
DE KINDERKOLONIE VEENHUIZEN
door de heer W. Schackmann
Wil Schackmann is onder andere schrijver van de boeken De Proefkolonie (over Frederiksoord), De Bedelaarskolonie (over de Ommerschans) en De Kinderkolonie (over Veenhuizen).
In 1824 arriveren de eerste “weezen, vondelingen en verlaten kinderen” in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ‘s-lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8.600; steeds met z’n tachtigen op zalen van elk 4,7 bij 30 meter. Het ‘landbouwend weeshuis’ is een initiatief van Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Met veldwerk en fabrieksarbeid zullen de kinderen hun onderhoud en onderwijs bekostigen. Een waterdicht plan – althans, in theorie. De werkelijkheid pakt anders uit: gemeenten zijn er niet happig op hun wezen naar Veenhuizen te sturen; armoede, ziekte en sterfte grijpen om zich heen en de kosten rijzen de pan uit. Met veel anekdotischmateriaal vertelt Wil Schackmann over de wezen, hun opzieners en bestuurders.

(foto:
historiek.net)


Dinsdag 12 december 2017 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
FRIESE VRIJHEID IN STELLINGWERF
door de heer J.A. Mol
Hans Mol studeerde geschiedenis en historische geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1991 ook promoveerde (cum laude). Hij is in 1986 in dienst gekomen bij de Fryske Akademy als onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis. Tussen 1996 en 2008 was hij hoofd van de vakgroep Geschiedenis. Sinds 2003 is hij uit naam van de Fryske Akademy ook verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen. Hij schrijft vaak over kloosters, kruistochten en oorlogvoeren. In 2011 kwam er een boek van hem uit over de geestelijke ridderorders in de Nederlanden onder de titel Vechten, bidden en verplegen. In 2013 publiceerde hij samen met Peter van der Meer de bronuitgave De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543.
Hoofdthema is hoe een veenontginningsgebied als Stellingwerf, dat aanvankelijk onder het territoriale gezag van de bisschop van Utrecht als graaf stond, in de 13e eeuw politieke autonomie heeft weten te verkrijgen, waarbij het – of doordat het zich aansloot bij de ‘vrije’ Friese landen. Min of meer op dezelfde wijze als Westfriesland in het latere Noord-Holland. Vraag is dan hoe Stellingwerf daarin tot 1500 succesvol heeft kunnen zijn.

Donderdag 4 januari 2018 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT

Woensdag 17 januari 2018 in VOF De Boemerang, Noordwolde
VAN RIET EN ROTAN
door de heer J. de Vries uit Wolvega
Jan de Vries is 45 jaar in dienst geweest bij de gemeente Weststellingwerf, waarvan 26 jaar als hoofd van de Afdeling Onderwijs. In die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming en de

(foto: wilde-planten.nl)

ontwikkeling van het vak heemkunde voor de leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente. In dit kader
zijn ongeveer 60 lesboekjes op het gebied van de geschiedenis, de natuur, de streektaal en
de kunst ontwikkeld. Zijn hobby’s zijn o.a. fotografie en filmen, het verzamelen van historisch materiaal en oude foto’s van de gemeente. Zijn verzameling beslaat ruim twintig meter aan informatie, 28.000 historische foto’s en 120 oude films over de gemeente Weststellingwerf. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan, zoals Van Riet en Rotan, Opdat wij nooit vergeten, De dorpen van Weststellingwerf in oude ansichten, Over de weg in Wolvega en Op weg naar zelfstandigheid.

(foto: flickr)

Aan de hand van 128 historische foto’s en 4 authentieke filmfragmenten zal oud-Noordwoldiger Jan de Vries inzicht proberen te verschaffen in de rijke historie van de rietvlechtindustrie in Noordwolde. Hierbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de schrijnende armoede, de inzet van dominees om verbetering in de situatie te brengen, de vervening, het ontstaan en de ontwikkeling van de rietvlechtindustrie, de oprichting en invloed van de rijksrietvlechtschool.

Woensdag 21 februari 2018 Jaarvergadering in Zalencentrum De Rank,Wolvega
JAARVERGADERING EN LEZING
De Jaarvergadering begint om 19.30 uur met aansluitend de lezing (v.a.19:15 koffie en thee)
De agenda wordt vermeld in het Jaarverslag 2017, dat in januari verstuurd zal worden.
 
Lezing “Parken in Wolvega”
door Geert Lantinga
Aansluitend op de jaarvergadering zou een  lezing “Anna van Hannover: van Engeland naar Friesland” gegeven worden door de heer B. Bilker. Helaas kan deze geen doorgang vinden ivm agenda perikelen…

Het bestuur heeft een goede vervanging gevonden in dhr. Geert Lantinga, die een lezing zal houden over de parken in Wolvega.

De Nieuwe Aanleg Wolvega


Donderdag 1 maart 2018 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT


Woensdag 21 maart 2018 in Et Karkien Blesdieke
LANDGOED HEERLIJKHEID ‘DE EESE’
door de heer H. Bouwman
De heer Bouwman is van beroep leraar basisonderwijs, maar doet daarnaast al jaren historisch onderzoek. Vermeld kunnen worden onderzoeken naar de waternamen in de Weerribben en naar veldnamen in Kroondomein Het Loo. Sinds 2007 voert hij cultuurhistorisch onderzoek uit op ‘De Eese’. In de Kop van Overijssel ligt Heerlijkheid De Eese, eigendom van de familie Van Karnebeek. Dit prachtige landgoed heeft een oppervlakte van circa 800 hectare en ligt bij het snijpunt van de provinciegrenzen van Drenthe, Overijssel en Friesland. De voormalige Minister van Buitenlandse zaken Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek kocht het landgoed in 1923 van de koffiehandelaar Onnes van Nijenrode, die het in 1915 had gekocht van de familie Brants. Voor 1879 was het landgoed meer dan twee eeuwen eigendom van de familie Van Rechteren. Het centrum van het landgoed, met daarin het in 1917 gebouwde houten landhuis, is aangewezen als cultuurhistorische buitenplaats. De naam ‘Eese’ is afgeleid van het woord ‘ees’, Nieuwfries ‘ies’, dat ‘bijeengelegen bouwland’ betekent. Op de Eese wordt inderdaad al eeuwenlang landbouw bedreven. De naam ‘Eze’ komt al in de 13e eeuw voor. Het gebied kent een rijke cultuurhistorie, beginnend bij de Neanderthalers. Ook de hunebedbouwers hebben er gebivakkeerd, evenals mensen in de Bronstijd en de IJzertijd. Uit de Middeleeuwen dateren de vele boswallen. In 1619 werd ‘Het Slotje’, een havezate, gebouwd op een plaats waar al eerder bewoning was. Hier liggen percelen met de tot de verbeelding sprekende namen als ‘Galgenveld’ en ‘Kiekersveld’. In de twintigste eeuw werd op het landgoed een bloeiend landbouwbedrijf gesticht dat echter in 2004 werd opgeheven. Alle bewoners hebben in het gebied hun eigen sporen nagelaten die tezamen de geschiedenis van het landgoed illustreren. De dia-lezing voert u langs de vele mooie plekken op De Eese, die allemaal hun eigen verhaal vertellen,


Donderdag 3 mei 2018 in de Openbare Bibliotheek Wolvega
INLOOPAVOND HISTORISCH INFORMATIEPUNT


Zaterdagmiddag 26 mei 2018
EXCURSIE naar het SCHEEPVAARTMUSEUM in Sneek.
Bijzonderheden over deze excursie zullen in De Stelling van april vermeld worden.

(foto: Fries Scheepvaart Museum))


KEN UW DORP WOLVEGA
Bij voldoende belangstelling biedt de vereniging op de vier woensdagavonden van 16 mei t/m 6 juni 2018, tussen 19.30 en 21.30 uur, iedere belangstellende de mogelijkheid om nader kennis te maken met de historie
van Wolvega en zijn omgeving. Deze serie avonden zal worden begeleid door erevoorzitter Geert Lantinga
uit Wolvega en zal bestaan uit vier rondwandelingen. Tijdens de avonden zal telkens een gedeelte van Wolvega centraal staan, zoals rond de Nederlands Hervormde Kerk, het gebied tussen de Doopsgezinde kerk en de spoorlijn, tussen spoorlijn en Tuindorp en mogelijk het oudste gedeelte van het dorp, de Heide of de Haule en het Landgoed ‘de Lindevallei’. Aan de deelnemers zal na afloop een naslagwerk worden uitgereikt met informatie, foto’s e.d. over wat tijdens de vier avonden aan de orde is geweest.De kosten voor deze bijzondere activiteit bedragen € 25.- voor leden van de vereniging en € 35.- voor niet-leden (alles inbegrepen). Nadere informatie volgt later. Aanmelden kan tot 1 mei 2018 via: ikenaafs[apestaartje]xs4all.nl of 0561-481595.


Hoewel het programma met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen aangebracht moeten worden. Indien mogelijk zullen veranderingen via De Stelling bekend gemaakt worden. In de andere gevallen zal een bericht in de regionale nieuws- en advertentiebladen geplaatst worden. In verband met de daaraan verbonden kosten kan persoonlijke berichtgeving alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden.

 

 

Comments are closed.