INDEXEN

 

op de

 

JAARGANGEN 27 t/m 31

(2008 - 2012)

 

van

 

De Stelling

 

officieel orgaan van de Verenging Historie Weststellingwerf e.o.

 

 

inclusief de afbeeldingen in de Activiteitenprogramma's

2008-2009 t/m 2012-2013

 

en in de Jaarverslagen 2008 t/m2012

 

samengesteld door

 

Ike Naafs-Loman

 

Munnekeburen, mei 2013


INLEIDING

 

Ook deze keer ontvangt u na vijf jaar een boekje met indexen op de artikelen die in De Stelling gestaan hebben.

Er is gedurende deze periode veel geschreven, er zijn zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld. Dit alles heeft de beschikbare kennis over Weststellingwerf doen groeien en -hopelijk- de geleerdheid vergroot.

Op archeologische gebied zijn onderzoekingen en vondsten beschreven.

De genealogie is in diverse facetten belicht.

 

In de ‘Index op naam van de schrijver’ zijn de artikelen op naam van de auteur gerubriceerd.

 

In de ‘Index op gemeente, dorp en categorie’ zijn de artikelen plaats van handeling of categorie gerangschikt.

De eerste groep betreft de artikelen die op Weststellingwerf als geheel betrekking hebben. Dan volgen verhalen in rangschikking per dorp in Weststellingwerf en vervolgens per dorp buiten de gemeente. De laatste groep wordt gevormd door artikelen met een genealogische of archeo­logische strekking.

 

In de ‘Index op persoons- en familienaam' zijn de namen van personen en families ondergebracht aan wie in artikelen in historisch of genealogisch verband bijzondere aandacht is besteed.

Het paste niet in de opzet van deze uitgave om de namen van alle personen en families in de verschillende artikelen te registreren.

 

In de ‘Index op afbeelding’ wordt een overzicht gegeven van de illustraties die gedurende de besproken jaren in De Stelling geplaatst werden, per dorp gerangschikt, eerst die in Weststellingwerf en vervolgens die buiten de gemeente.

 

De titels van de artikelen zijn steeds in alfabetische volgorde vermeld.

 

Hierbij een woord van dank aan alle auteurs, zonder wie De Stelling niet zou kunnen bestaan.

 

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de redactie terecht.

 

Ike Naafs-Loman


1. INDEX OP NAAM VAN DE SCHRIJVER

 

De titels van de artikelen uit de betreffende jaargangen zijn in alfabetische volgorde op naam van de schrijver opgenomen.

 

Berge, Nico ten

Parenteel Ten Berge 119-21 (2012) / 120-18 (2012) / 121-18 (2012)

 

Bestuur

De Blessebrugschans is klaar 115-25 (2011)

 

Dantuma, Hessel

Burenhulp in het dorp Slijkenburg 103-24 (2008)

Heer Jancko van Douwama van Oldeboorn, Strijder voor vrijheid en recht (door Steffen Bartsma) 108-20 (2009)

Kroniek van Weststellingwerf 103-12 (2008); 104-10 (2008); 105-12 (2008); 106-14 (2008); 107-11 (2009); 108-16 (2009); 109-3 (2009)

 

Deems, Herman

Bacchus in De Blesse 116-14 (2011)

De boterfabriek te Boijl 111-13 (2010); 112-9 (2010)

De Merriemaden 114-15 (2010)

Het -niet tot oprichting gekomen- waterschap 'Boijl' 119-15 (2012)

Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk 109-16 (2009)

N.V. Maatschappij 'Boekelte' tot exploitatie van onroerende goederen 109-8 (2009)

 

Dekker, T.W.

Beeldbuis van de toen levenden 105-5 (2008); 106-4 (2008)

Folklore in Oldemarkt 111-4 (2010)

Kerkpatronen 113-3 (2010)

Langs het Lange Pad 112-3 (2010)

Leger zonder post-trauma 103-5 (2008)

Nogmaals de Botterbaarg 107-4 (2009); 108-4 (2009)

Raodsels uut de oolde deuze 114-4 (2010)

Vijf jaar Steenwijk 110-4 (2009)

Voetballen in Oldemarkt 104-4 (2008)

 

Duursma, Y.

Dokter Van der Sande 116-18 (2011)

 

Gorter, R.W.

Het Koepelbosch 117-10 (2011)


Heeringa, Engelien

Kwartierstaat Hette van den Berg 109-36 (2009)

Kwartierstaat Johannes Harmens de Goede 122-18 (2012)

 

Helm, A.J. van der (samenstelling)

Tekst oorkonde 24 augustus 1309 107-14 (2009)

 

Heijnis, IJ.

Reactie op vraag Toontje Solidair {hr. Pen 109-41 (2009)} 110-27 (2009)

 

Hiemstra, Jaap

Nieuwe school in Wolvega 106-20 (2008)

 

Hoen-Groenewoud, Klasina en Jo Steenstra

Reactie op vraag Loek {Jaap Loek 102-24 (2007)} 105-26 (2008)

Tekeningen van Minne Hoekstra 109-27 (2009); 110-18 (2009)

 

Hoogenkamp, Sjoerd

148 Jaar hondenbelasting 119-7 (2012)

De aloude paardenwereld van Weststellingwerf 107-8 (2009)

Een 15e-eeuwse kandelaar 111-8 (2010)

Een 16e-eeuwse tinschat 108-8 (2009); 109-6 (2009)

Een griffioen uit Oldetrijne 105-9 (2008)

Een klotendolk uit het veen 114-10 (2010)

Een zilveren knoop van de tiendaagse veldtocht 116-6 (2011)

Enkele recente vondsten 120-7 (2012)

Geloofsbeleving in de middeleeuwen 112-6 (2010); 113-7 (2010)

Kleipijpen 103-9 (2008)

Samson in gevecht met de leeuw 104-7 (2008)

Speuren bij de Blessebrugschans en bij de Steenwijkerweg 117-7 (2011)

Tinnen lepels 115-6 (2011)

Twee zilveren rijgnaalden 110-10 (2009)

Van alles wat 121-8 (2012)

Van Schoterbrug tot Schoterzijl 118-19 (2011)

Van wol tot laken 106-10 (2008)

 

Hornstra, J.A.

Een bijzondere boom 115-26 (2011)

Reactie op Oude veldnamen {T.W. Dekker, 101-4 (2007)} 103-29 (2008)

 

Jong-Andringa, R. de

Reactie op het verhaal over Het Lokaal 112-27 (2010)


Jongsma, Martinus

Parenteel Anne Jans de Groot 106-26 (2008); 107-24 (2009); 108-24 (2009)

 

Kaldenbach, Jos

Wolvega-ers in Noord-Holland 110-22 (2009)

 

Kits Nieuwenkamp, Jan

Burgerinitiatief voor de aanleg van verharde wegen 109-20 (2009); 110-13 (2009)

 

Knokke, Jan van der

Een Stellingwerver, Kornelis van Drogen 115-12 (2011)

Staking veenarbeiders (1902) 105-23 (2008)

 

Koopmans, M.J.

Armenzorg in het verleden 104-27 (2008); 105-20 (2008); 106-16 (2008)

 

Krist, H.J.

Nederlandse emigranten uit de omgeving van Weststellingwerf in Duitsland voor de tweede wereldoorlog 103-21 (2008); 104-14 (2008); 105-17 (2008)

Reactie op Een aanvulling op de stamreeks van Fokke Middendorp {redactie 100-26 (2007); Roel Schelhaas 101-16 (2007)} 103-26 (2008)

 

Laan, Tineke van der en Tineke Venema

Geneagram 121-16 (2012)

 

Lantinga, Egbert

De Doopsgezinde Gemeente Oldemarkt-Blesdijke-Steggerda 121-14 (2012)

De microfiches van het Nedergerecht Weststellingwerf 120-16 (2012)

Naamsoorsprong van de Ybesloot in het eertijdse West-Nijeberkoop

107-20 (2009)

Parenteel geslacht Veenhouwer 111-24 (2010)

Toelichting op de lijst met namen uit de informatieboeken van het Nedergerecht van Stellingwerf Westeijnde 103-23 (2008)

 

Lantinga, Geert

De Driewegsluis 112-4 (2010)

De es van Zandhuizen 105-7 (1008)

De kerk van Peperga 116-4 (2011)

De kerkheuvel van Blesdijke 115-4 (2011)


De Kuunder 118-4 (2011)

De Lende en De Kuunder 117-18 (2011)

De Lindesluis op de grens van Sonnega en Blesdijke 104-5 (2008)

De Maatschappij van Weldadigheid in Weststellingwerf 114-6 (2010)

De Ned. Hervormde kerk van Nijeholtpade 119-4 (2012)

De Oude Veenvaart 120-4 (2012)

Directeurswoning in het Tuindorp 103-7 (2008)

Een grote voldoening 105-14 (2008)

Een oproep vanaf de Blessebrugschans 115-24 (2011)

Gebouw Maranatha in Nijetrijne 111-6 (2010)

Het Grietenijhuis van Weststellingwerf 106-6 (2008)

Het kerkhof van Spanga 110-7 (2009)

Het schutlaken van Nijeholtpade 122-4 (2012)

Het ziekenhuisje van Wolvega 108-6 (2009)

Kolken aan De Lende 117-4 (2011)

Lindenoord, een huis met een wapen 109-4 (2009)

Nederlands Hervormde Kerk van Scherpenzeel 121-4 (2012)

Oude paden, nieuwe wegen 107-6 (2009)

Over Linde- en Opdijk 113-4 (2010)

Raadsvergadering Weststellingwerf 106-24 (2008)

Veldnamen uit 1542 122-14 (2012)

Wolvega, een herinnering 106-22 (2008)

 

Loek, Jaap

Kwartierstaat Loek 116-21 (2011); 117-19 (2011)

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema 102-27 (2007)} 103-28 (2008)

 

Looper, Bert

Digitalisering Weststellingwerfs erfgoed 112-8 (2010)

 

Mol, J.A.

Kloosterbezittingen aan de boorden van De Kuunder 118-31 (2011)

 

Mulder, Pim

Lijdensweg van Noordwoldiger gevangenen, winter en voorjaar (1945) 104-21 (2008)

Treurbeuk aan de Nieuweweg in Noordwolde 117-16 (2011)

 

Nering Bögel, J.L.

De Sickenga's 108-11 (2009)


Oenema, Tjeerd

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema 102-27 (2007)} 103-28 (2008)

 

Pen, Luutzen

Reactie op foto van onbekend echtpaar {redactie 104-32 (2008)} 105-27 (2008)

 

Ploeg, Hindrik van der

Wilde narcissen in stroomdal van De Kuunder en De Lende 116-12 (2011)

 

Punter, Akke

Reactie op foto van onbekend echtpaar {redactie 104-32 (2008)} 105-27 (2008)

 

Punter-de Boer, A.

Aanvullingen parenteel Anne Jans de Groot {Martinus Jongsma 107-24 (2009)} 108-28 (2009)

 

Redactie

Amerikaans windmolen Munnekeburen 109-32 (2009)

Bauke van Dijk aan De Tjonger 118-26 (2011)

Canadese populieren aan de rand van de Lendepolder 107-22 (2009)

De linde in Sonnega 115-23 (2011)

Drie-provinciënpunt onder Steggerda 108-15 (2009)

Gemaal achter Blesdijke 110-12 (2009)

Grens tussen Oldeholtpade en Steggerda 104-16 (2008)

Het jaar 1309 107-13 (2009)

Omgeving Peperga/Overburen (noord) 106-23 (2008)

Petrus Stuyvesant 110-25 (2009)

Programma wandeltocht Boerenstreek 116-16 (2011)

Scheenstra's wijk 103-6 (2008)

Steggerda 105-19 (2008)

Stellingwarf 700 110-20 (2009)

Stellingwarf 700; De strijd tegen de Bisschop van Utrecht 108-18 (2009)

Stellingwarf 700; The day after het Bisschoppelijke besluit 109-30 (2009)

 

Roorda, Jelle

De Roordapolder aan De Lende bij Steggerda 112-12 (2010); 113-30 (2010)

De Vrijzinnige zondagsschool in De Blesse 120-9 (2012)


Ruiter, Henk

De Braandemeer 118-40 (2011)

 

Schaper, Wabe

Transportbedrijf Schaper 113-10 (2010)

 

Schelhaas, R.

Groote baldadigheden in Blesdijke 104-12 (2008)

Het Lokaal van De Blesse 115-8 (2011)

Wobbigien Jelles 105-15 (2008)

 

Schroor, Meindert

Reactie op vraag over De Schans en de Lendebarten {Albert Lankman 112-28 (2010)} 112-28 (2010)

 

Speerstra, Bonne

Begraafplaats Nijeholtwolde 109-11 (2009)

Het Lokaal 111-10 (2010)

Historie begraafplaatsen en kerkvoogdij van Sonnega 119-10 (2012)

Honderd jaar Ring Wolvega van de Nederduitsche Kerk in Wolvega

121-10 (2012); 122-7 (2012)

Oud kartonnen doosje met een 'zink/lood en gouden' inhoud 115-18 (2011)

 

Spijkers, Frank

Beerput 111-18 (2010)

Biertje na 110-24 (2009)

De Kuunder 118-22 (2011)

Detector 113-9 (2010)

Een nacht ijs 119-20 (2012)

Een oude munt 122-17 (2012)

Eiffeltoren 114-14 (2010)

Museum 115-17 (2011)

'n Ouwe fiets 120-15 (2012)

Nieuwe detector 117-15 (2011)

Onderzeeër 108-23 (2009)

Op t.v. 121-17 (2012)

Plastic 112-26 (2010)

Ridder te paard 116-17 (2011)

Sloop pand 109-23 (2009)


Steenstra, Jo

Reactie op het verhaal over Het Lokaal {Bonne Speerstra 111-10 (2010)} 114-9 (2010)

Twee keer Hierophus Pheugudrou 122-10 (2012)

 

Steenstra, Jo en Klasina Hoen-Groenewoud

Tekeningen van Minne Hoekstra 109-27 (2009); 110-18 (2009)

 

Stobbe, Henk

Waar ben jij er één van? 103-18 (2008); 104-18 (2008)

 

Stuurman, Kees

Reactie op vraag over Konrebbers wegen {L. Pen 112-28 (2010)} 113-36 (2010)

 

Veen, Jaap

Wolvega 140 jaar aan het spoor 103-14 (2008)

 

Veen, Jacob H.S.M.

De Lende in 1847 109-33 (2009)

 

Veen, Marten L, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen

Begrafenis 114-13 (2010)

Branden in Wolvega 117-17 (2011)

De Schipslootfeesten 106-19 (2008)

De strenge winter 107-19 (2009)

Een bijzondere dag in 1936 112-22 (2010)

Leven in de crisistijd 104-17 (2008)

 

Veenhouwer-Ziel, Ali

Mijn leven aan De Tjonger 118-36 (2011)

 

Venema, Tineke en Tineke van der Laan

Geneagram 121-16 (2012)

 

Venema, W.

De Liemmenninge op De Hoeve 111-20 (2010)

De Meersdiek op De Hoeve 116-10 (2011)

Dorsen op De Hoeve 114-20 (2010)

Gracht bij Munnekeburen, De bewegende wand 112-24 (2010)

Het Oosterhoevermeer De Hoeve 109-24 (2009)

Reactie op het Grietenijhuis {Geert Lantinga 106-6 (2008)} 107-17 (2009)

Reactie op Het Lokaal {Bonne Speerstra 111-10 (2010)} 112-27 (2010)


Vent, Otto de

Wolvega, een miskend dorp 114-23 (2010)

 

H.J. Versfelt

Atlaskaarten van Drenthe 111-19 (2010)

 

Vries, Frank de

Reactie op vraag omtrent foto nalatenschap Aaltje Koopman-de Vries {Stellingwarver Schrieversronte 103-29 (2008)} 104-31 (2008)

 

Vries W.H.

Antwoord op vraag over foto met militairen {W.H. de Vries 107-23 (2009)} 109-42 (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Scheene, Munnekeburen (1937).


2. INDEX OP GEMEENTE, DORP EN CATEGORIE

 

In deze rubriek zijn alle artikelen gerangschikt op gemeente, dorp of cate­gorie.

De artikelen met een algemeen karakter zijn ondergebracht in de rubriek 'Weststellingwerf algemeen'. Specifiek archeologische of genealogische bijdragen staan in speciale rubrieken. Een enkel dorp van buiten de gemeente volgt na Zandhuizen.

 

Weststellingwerf algemeen

Antwoord vraag over foto met militairen {W.H. de Vries 107-23 (2009)}

/ W.H. de Vries 109-42 (2009)

Atlaskaarten van Drenthe / H.J. Versfelt 111-19 (2010)

Burgerinitiatief voor de aanleg van verharde wegen / Jan Kits Nieuwenkamp 109-20 (2009); 110-13 (2009)

Canadese populieren (bij de voorplaat)/ redactie 107-22 (2009)

De Blessebrugschans is klaar / Bestuur 115-25 (2011)

De Kuunder / Geert Lantinga 118-4 (2011)

De Lende / Jacob. H.S.M. Veen 109-33 (2009)

De Lende en De Kuunder / Geert Lantinga 117-18 (2011)

De Lende, ten westen van de Kontermansbrug / redactie 104-16 (2008)

De Linde / redactie 115-23 (2011)

De microfiches van het Nedergerecht Weststellingwerf / Egbert Lantinga 120-16 (2012)

De Sickenga's / J.L. Nering Bögel 108-11 (2009)

De strijd tegen de Bisschop van Utrecht / Sjoerd Hoogenkamp 108-18 (2009)

Digitalisering Weststellingwerfs erfgoed / Bert Looper 112-8 (2010)

Dokter Van der Sande / Y. Duursma 116-18 (2011)

Een oproep vanaf de Blessebrugschans / Geert Lantinga 115-24 (2011)

Heer Jancko van Douwama van Oldeboorn, strijder voor vrijheid en recht (door Steffen Bartsma) / Hessel Dantuma (samenvatting) 108-20 (2009)

Kloosterbezittingen aan de boorden van De Kuunder / J.A Mol 118-31 (2011)

Kolken aan De Lende / Geert Lantinga 117-4 (2011)

Kroniek van Weststellingwerf / Hessel Dantuma 103-12 (2008); 104-10 (2008); 105-12 (2008); 106-14 (2008); 107-11 (2009); 108-16 (2009) 109-3 (2009)

Langs het Lange Pad / T.W. Dekker 112-3 (2010)

Leger zonder post-trauma / T.W. Dekker 103-5 (2008)steeds

Leven in de crisistijd / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen 104-17 (2008)


Lijdensweg van Noordwoldiger gevangenen, winter en voorjaar (1945) / Pim Mulder 104-21 (2008)

Nederlandse emigranten uit de omgeving van Weststellingwerf in Duitsland voor de tweede wereldoorlog / H.J. Krist 103-21 (2008);

104-14 (2008); 105-17 (2008)

N.V. Maatschappij 'Boekelte' tot exploitatie van onroerende goederen

/ Herman Deems 109-8 (2009)

Oud kartonnen doosje met een 'zink/lood en gouden' inhoud / Bonne Speerstra 115-18 (2011)

Oude paden, nieuwe wegen / Geert Lantinga 107-6 (2009)

Over Linde- en Opdijk / Geert Lantinga 113-4 (2010)

Petrus Stuyvesant / redactie 110-25 (2009)

Raodsels uut de oolde deuze / T.W. Dekker 114-4 (2010)

Reactie op vraag omtrent foto nalatenschap Aaltje Koopman-de Vries {Stellingwarver Schrieversronte 103-29 (2008)} / Frank de Vries

104-31 (2008)

Reactie op vraag over Konrebbers wegen {L. Pen 112-28 (2010)} / Kees Stuurman 113-36 (2010)

Reactie op vraag Toontje Solidair {hr. Pen 109-41 (2009)} / IJ. Heijnis 110-27 (2009)

Scheenstra's wijk / redactie 103-6 (2008)

Staking veenarbeiders in 1902 / Jan van der Knokke 105-23 (2008)

Stellingwarf 700 110-20 (2009)

Stellingwarf 700; The day after het Bisschoppelijke besluit 109-30 (2009)

Tekeningen van Minne Hoekstra / Klasina Hoen-Groenewoud en Jo Steenstra 109-27 (2009); 110-18 (2009)

Tekst oorkonde 24 augustus 1309 / Anne J. van der Helm (samenstelling) 107-14 (2009)

Toelichting op de lijst met namen uit de informatieboeken van het Neder­gerecht van Stellingwerf Westeijnde / Egbert Lantinga 103-23 (2008)

Twee keer Hierophus Pheugudrou / Jo Steenstra 122-10 (2012)

Veldnamen uit 1542 / Geert Lantinga 122-14 (2012)

Wilde narcissen in het stroomdal van De Kuunder en De Lende / Hindrik van der Ploeg 116-12 (2011)

Wobbigien Jelles (1756-1794) / Roel Schelhaas 105-15 (2008)

Wolvega-ers in Noord-Holland / Jos Kaldenbach 110-22 (2009)

 

Blesdijke

De doopsgezonde Gemeente Oldemarkt-Blesdijke-Steggerda / Egbert Lantinga 121-14 (2012)

De kerkheuvel van Blesdijke / Geert Lantinga 115-4 (2011)

De Lindesluis op de grens van Sonnega en Blesdijke / Geert Lantinga 104-5 (2008)


Gemaal achter Blesdijke / redactie 110-12 (2009)

Groote baldadigheden in Blesdijke / Roel Schelhaas 104-12 (2008)

Nicolaas Meyndertsz, van Blesdijk / Herman Deems 109-16 (2009)

 

Boijl

De boterfabriek / Herman Deems 111-13 (2010); 112-9 (2010)

Het -niet tot oprichting gekomen- waterschap 'Boijl' / Herman Deems

119-15 (2012)

 

De Blesse

Bacchus in De Blesse / Herman Deems 116-14 (2011)

De Vrijzinnige zondagsschool in De Blesse / Jelle Roorda 120-9 (2012)

Het Lokaal van De Blesse / Roel Schelhaas 115-8 (2011)

 

De Hoeve

De Liemmenninge / Wietse Venema 111-20 (2010)

De Meersdiek op De Hoeve / Wietse Venema 116-10 (2011)

Dorsen op De Hoeve / Wietse Venema 114-20 (2010)

Het Oosterhoevermeer / Wietse Venema 109-24 (2009)

 

Langelille

Bauke van Dijk aan De Tjonger 118-26 (2011)

 

Munnekeburen

Amerikaans windmolen Munnekeburen / redactie 109-32 (2009)

Gracht bij Munnekeburen, De bewegende wand / Wietse Venema 112-24 (2010)

 

Noordwolde

Reactie op vraag over De Schans en de Lendebarten {Albert Lankman 112-28 (2010)} / Meindert Schroor 112-28 (2010)

Treurbeuk aan de Nieuweweg / Pim Mulder 117-16 (2011)

 

Nijeholtpade

De Ned. Hervormde kerk van Nijeholtpade / Geert Lantinga 119-4 (2012)

Het schutlaken van Nijeholtpade / Geert Lantinga 122-4 (2012)

Naamsoorsprong van de Ybesloot in het eertijdse West-Nijeberkoop

/ Egbert Lantinga 107-20 (2009)

Scheenstra's wijk / redactie 103-6 (2008)

 

Nijeholtwolde

Begraafplaats Nijeholtwolde / Bonne Speerstra 109-11 (2009)


Nijetrijne

De Driewegsluis / Geert Lantinga 112-4 (2010)

Gebouw Maranatha / Geert Lantinga 111-6 (2010)

 

Oldeholtpade

Grens tussen Oldeholtpade en Steggerda / redactie

104-16 (2008)

 

Oldelamer

De Braandemeer / Henk Ruiter 118-40 (2011)

Mijn leven aan De Tjonger / Ali Veenhouwer-Ziel 118-36 (2011)

 

Oldetrijne

De Merriemaden / Herman Deems 114-15 (2010)

 

Peperga

De kerk van Peperga / Geert Lantinga 116-4 (2011)

Een bijzondere boom / J.A. Hornstra 115-26 (2011)

 

Scherpenzeel

Nederlands Hervormde Kerk van Scherpenzeel / Geert Lantinga

121-4 (2012)

 

Slijkenburg

Burenhulp in het dorp Slijkenburg / Hessel Dantuma 103-24 (2008)

 

Sonnega

De Linde in Sonnega / redactie 115-23 (2011)

De Lindesluis op de grens van Sonnega en Blesdijke / Geert Lantinga 104-5 (2008)

Historie begraafplaatsen en kerkvoogdij van Sonnega / Bonne Speerstra 119-10 (2012)

 

Spanga

Het kerkhof van Spanga / Geert Lantinga 110-7 (2009)

 

Steggerda

De Doopsgezinde Gemeente Oldemarkt-Blesdijke-Steggerda / Egbert Lantinga 121-14 (2012)

De Oude Veenvaart / Geert Lantinga 120-4 (2012)

De Roordapolder aan De Lende bij Steggerda / Jelle Roorda 112-12 (2010); 113-30 (2010)

Drie-provinciënpunt onder Steggerda / redactie 108-15 (2009)

Grens tussen Oldeholtpade en Steggerda / redactie 104-16 (2008)

Omgeving Peperga/Overburen (noord) / redactie 106-23 (2008)

Steggerda / redactie 105-19 (2008)

 

Ter Idzard

Het Lokaal / Bonne Speerstra 111-10 (2010)

Reactie op het verhaal over Het Lokaal {Bonne Speerstra 111-10 (2010)

/ W. Venema 112-27 (2010)

Reactie op het verhaal over Het Lokaal {Bonne Speerstra 111-10 (2010)

/ R. de Jong-Andringa 112-27 (2010)

 

Wolvega

Begrafenis / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen

114-13 (2010)

Branden in Wolvega / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen 117-17 (2011)

De Schipslootfeesten / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen 106-19 (2008)

De strenge winter 1928-1929 / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen 107-19 (2009)

Directeurswoning in het Tuindorp / Geert Lantinga 103-7 (2008)

Een bijzondere dag in 1936 / Marten L. Veen, bewerkt door Jacob H.S.M. Veen / 112-22 (2010)

Het Grietenijhuis van Weststellingwerf / Geert Lantinga 106-6 (2008)

Het ziekenhuisje van Wolvega 108-6 (2009)

Honderd jaar Ring Wolvega van de Nederduitsche Kerk / Bonne Speerstra 121-10 (2012); 122-7 (2012)

Lindenoord, een huis met een wapen / Geert Lantinga 109-4 (2009)

Nieuwe school in Wolvega / Jaap Hiemstra 106-20 (2008)

Raadsvergadering Weststellingwerf / Geert Lantinga 106-24 (2008)

Reactie op Het Grietenijhuis van Weststellingwerf {Geert Lantinga 106-6 (2008)} / W. Venema 107-17 (2009)

Stamreeks Fokke Middendorp / H.J. Krist 103-26 (2008)

Transportbedrijf Schaper / Wabe Schaper 113-10 (2010)

Wolvega 140 jaar aan het spoor / Jaap Veen 103-14 (2008)

Wolvega, een herinnering / Geert Lantinga 106-22 (2008)

Wolvega, een miskend dorp / Otto de Vent 114-23 (2010)

 

Zandhuizen

De es van Zandhuizen / Geert Lantinga 105-7 (2008)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalenberg

Nogmaals de Botterbaarg / T.W. Dekker 107-4 (2009); 108-4 (2009)

 

Kuinre

Armenzorg in het verleden / M.J. Koopmans 104-27 (2008); 105-20 (2008); 106-16 (2008)

 

Maatschappij Van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid in Weststellingwerf / Geert Lantinga 114-6 (2010)

 

Oldeberkoop

Het Koepelbosch / R.W. Gorter 117-10 (2011)

 

Oldemarkt

De Doopsgezinde Gemeente Oldemarkt-Blesdijke-Steggerda / Egbert Lantinga 121-14 (2012)

Folklore van Oldemarkt / T.W. Dekker 111-4 (2010)

Kerkpatronen / T.W. Dekker 113-3 (2010)

Nogmaal de Botterbaarg / T.W. Dekker 107-4 (2009); 108-4 (2009)

Reactie op Oude veldnamen {T.W. Dekker 101-4 (2007)} Jaap Hornstra 103-29 (2008)

Voetballen in Oldemarkt / T.W. Dekker 104-4 (2008)

 

Steenwijk

Vijf jaar Steenwijk / T.W. Dekker 110-4 (2009)

 

Steenwijkerwold

Een Stellingwerver, Kornelis van Drogen (1879-1970) / Jan van der Knokke 115-12 (2011)

 

Archeologie

148 Jaar hondenbelasting / Sjoerd Hoogenkamp 119-7 (2012)

De aloude paardenwereld van Weststellingwerf / Sjoerd Hoogenkamp 107-8 (2009)

Een 15e-eeuwse kandelaar / Sjoerd Hoogenkamp 111-8 (2010)

Een 16e-eeuwse tinschat / Sjoerd Hoogenkamp 108-8 (2009); 109-6 (2009)

Een griffioen uit Oldetrijne / Sjoerd Hoogenkamp 105-9 (2008)

Een klotendolk uit het veen / Sjoerd Hoogenkamp 114-10 (2010)

Een zilveren knop van de tiendaagse veldtocht in 1831 / Sjoerd Hoogenkamp 116-6 (2011)

Enkele recente vondsten / Sjoerd Hoogenkamp 120-7 (2012)

Geloofsbeleving in de middeleeuwen / Sjoerd Hoogenkamp 112-6 (2010)

Geloofsbeleving in de middeleeuwen, een pijpaarden heiligenbeeldje uit

de 15e eeuw / Sjoerd Hoogenkamp 113-7 (2010)

Kleipijpen / Sjoerd Hoogenkamp 103-9 (2008)

Samson in gevecht met de leeuw / Sjoerd Hoogenkamp 104-7 (2008)

Speuren bij de Blessebrugschans en bij de Steenwijkerweg / Sjoerd Hoogenkamp 117-7 (2011)

Tinnen lepels / Sjoerd Hoogenkamp 115-6 (2011)

Twee zilveren rijgnaalden / Sjoerd Hoogenkamp 110-10 (2009)

Van alles wat / Sjoerd Hoogenkamp / 121-8 (2012)

Van Schoterbrug tot Schoterzijl / Sjoerd Hoogenkamp 118-19 (2011)

Van wol tot laken / Sjoerd Hoogenkamp 106-10 (2008)

 

Genealogie

Aanvullingen parenteel Anne Jans de Groot {Martinus Jongsma 107-24 (2009)} / A. Punter-de Boer 108-28 (2009)

Geneagram / Tineke van der Laan en Tineke Venema 121-16 (2012)

Kwartierstaat Hette van den Berg / Engelien Heeringa 109-36 (2009)

Kwartierstaat Johannes Harmens de Goede / Engelien Heeringa 122-18 (2012)

Kwartierstaat Loek / Jaap Loek 116-21 (2011); 117-19 (2011)

Parenteel Anne Jans de Groot / Martinus Jongsma 106-26 (2008); 107-24 (2009); 108-24 (2009)

Parenteel geslacht Veenhouwer / Egbert Lantinga 111-24 (2010)

Parenteel Ten Berge / Nico ten Berge 119-21 (2012); 120-18 (2012);

121-18 (2012)

Reactie op Een aanvulling op de stamreeks van Fokke Middendorp {redactie 100-26 (2007); Roel Schelhaas 101-16 (2007)} / H.J. Krist 103-26 (2008)

Reactie op foto van onbekend echtpaar {redactie 104-32 (2008)}

/ Luutzen Pen 105-27 (2008)

Reactie op foto van onbekend echtpaar {redactie 104-32 (2008)} / Akke Punter 105-27 (2008)

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema 102-27 (2007)} / Tjeerd Oenema 103-28 (2008)

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema 102-27 (2007)} / Jaap Loek 103-28 (2008)

Reactie op vraag Loek {Jaap Loek 102-24 (2007)} / Klasina Hoen-Groenewoud 105-26 (2008)

Waar ben jij er één van? / Henk Stobbe 103-18 (2008); 104-18 (2008)


3. INDEX OP PERSOONS- EN FAMILIENAAM

 

In deze index zijn de namen van families en personen opgenomen aan wie in de verschillende artikelen bijzondere aandacht werd besteed. Alleen de hoofdpersonen zijn vermeld.

 

Bauke van Dijk aan De Tjonger / redactie 118-26 (2011)

De Sickenga's / J.L. Nering-Bögel 108-11 (2009)

Dokter Van der Sande / Y. Duursma 116-18 (2011)

Een Stellingwerver, Kornelis van Drogen / Jan van der Knokke 115-12 (2011)

Heer Jancko van Douwama van Oldeboorn, strijder voor vrijheid en recht. Steffen Bartsma / Hessel Dantuma (samenvatting) 108-20 (2009)

Hierophus Pheugudrou / Jo Steenstra 122-10 (2012)

Leendert Jacobus Blanson-Henkemans / Bonne Speerstra 122-8 (2012)

Lijdensweg van Noordwoldiger gevangenen, winter en voorjaar (1945) (Jan Folkert de Jong en Gijs Krol) / Pim Mulder 104-21 (2008)

Mijn leven aan De Tjonger / Ali Veenhouwer-Ziel 118-36 (2011)

Nederlandse emigranten uit de omgeving van Weststellingwerf in Duitsland voor de tweede wereldoorlog (familie Veenstra) / H.J. Krist 103-21 (2008); 104-14 (2008); 105-17 (2008)

Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk / Herman Deems 109-16 (2009)

Petrus Stuyvesant / redactie 110-25 (2009)

Reactie op Een aanvulling op de stamreeks van Fokke Middendorp

/ H.J. Krist 103-26 (2008)

Staking veenarbeiders (1902) (Johannes van Drogen) / Jan van der Knokke 105-23 (2008)

Tekeningen van Minne Hoekstra / Klasina Hoen-Groenewoud en Jo Steenstra 109-27 (2009); 110-18 (2009)

Transportbedrijf Schaper / Wabe Schaper 113-10 (2010)

Waar ben jij er één van? (familie Stobbe) / Henk Stobbe 103-18 (2008); 104-18 (2008)

Wobbigien Jelles / Roel Schelhaas 105-15 (2008)

 

Genealogie

Aanvullingen parenteel Anne Jans de Groot {Martinus Jongsma

107-24 (2009)} / A. Punter-de Boer 108-28 (2009)

Begraafplaats Nijeholtwolde (Wobbigje Jelles: twee stamreeksen uit twee huwelijken) / 109-11 (2009)

Geneagram / Tineke van der Laan en Tineke Venema 121-16 (2012)

Kwartierstaat Hette van den Berg / Engelien Heeringa 109-36 (2009)

Kwartierstaat Johannes Harmens de Goede / Engelien Heeringa

122-18 (2012)


Kwartierstaat Loek / Jaap Loek 116-21 (2011); 117-19 (2011)

Parenteel Anne Jans de Groot / Martinus Jongsma 106-26 (2008); 107-24 (2009); 108-24 (2009)

Parenteel Ten Berge / Nico ten Berge 119-21 (2012); 120-18 (2012);

121-18 (2012)

Parenteel geslacht Veenhouwer (1700-1850) / Egbert Lantinga 111-24 (2010)

Reactie op Een aanvulling op de stamreeks van Fokke Middendorp {redactie 100-26 (2007); Roel Schelhaas 101-16 (2007)} / H.J. Krist 103-26 (2008)

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema102-27 (2007)} / Jaap Loek 103-28 (2008)

Reactie op vraag kwartierstaat Oosterhof {Tjeerd Oenema 102-27 (2007)} / Tjeerd Oenema 103-28 (2008)

 

 

Kontermansbrug (1965).


4. INDEX OP AFBEELDING

 

De afbeeldingen zijn per dorp of per categorie gerubriceerd.

Na de Weststellingwerfse dorpen volgen enkele plaatsen uit de omgeving en een lijst van personen.

 

Algemeen

Kaart kanalisatie van De Tjonger (1880) 118-24 (2011)

Middeleeuwse stinze / Activiteitenprogramma (2010-2011)-8

Omslag boekje Roeping van Juffrouw Sickenga 117-3 (2011)

Oorkonde Bisschop van Utrecht (1309) 107-13 (2009); 110-21 (2009)

 

Blesdijke

Boerderij, Markeweg 148, Blesdijke 105-2 (2008)

Cultuurhistorisch pad 119 omslag (2012)

Gemaal 110-12 (2009)

Gemaal bij de Nijkspolder 110 omslag (2009)

Geschrift van Claes Meynaerts van Bleysdijck 109-18 (2009)

Kasteel Olt Stoutenburght / Activiteitenprogramma (2012-2013)-4

Kerkheuvel 115-4 (2011)

Lindesluis in aanbouw (1924) 104-5 (2008)

Ned. Hervormde Kerk (1940) 114-1 (2010)

 

Boijl

Boterfabriek 111-13 (2010)

'De lange rechte weg naar Boyl' (1930) 112-11 (2010)

Doldersumerstraat 109-22 (2009)

Dorpsgezicht (1956) 104-13 (2008)

Een van de Schotanus hoeven (circa 1945) 109-9 (2009)

Hoofdweg 111-15 (2010)

Kerkeweg (1930) 112-9 (2010)

Klokkenstoel 111 omslag (2010)

Laadstation tramlijn Steenwijk - Oosterwolde (1950) / Jaarverslag

(2008)-20

Rijsberkampen (1916) 106-5 (2008)

Rijsberkamperweg (1960) 119-15 (2012)

Scheiding achter Rijsberkamp / Jaarverslag (2008) omslag

 

De Blesse

Blessebrugschans 115-24 (2011)

Catechisatiegebouw (2012) 120-13 (2012)

Catechisatielokaal 'Ons Gebouw' (voor 1998) 120-9 (2012)

De oude rijksweg / Jaarverslag (2012) omslag


Ganzen boven de Blessebroggepoolder 111-1 (2010)

Herbergje 116-14 (2011)

Ike Naafs en Sjoerd Hoogenkamp met de detector bij de Blessebrugschans 117-7 (2011)

Informatiebord Blessebrugschans / Jaarverslag (2010)-14

Molen van de R.K. Boerenbond (1927) 107-5 (2009)

Ned. Herv. Kapel 115-10 (2011)

Oude handelsweg bij De Blesse / Activiteitenprogramma (2009-2010) omslag

Oude Rijksstraatweg 32 (1938) 115-16 (2011)

Situatieschets Catechisatiegebouw en pastorie N.H. Kerk 120-11 (2012)

Steenwijkerweg 103-1 (2008)

 

De Hoeve

Detailkaartje Oosterhoevermeer 109-24 (2009)

Dorsmachine 114-21 (2010)

Kaartje Meersdiek 116-10 (2011)

Kaartje omgeving Liemmenninge 111-20 (2010)

Kadastraal kaartje omgeving Oosterhoevermeer 109-25 (2009)

Kontermansbrug (1925) 120-8 (2012)

Oude Jokweg 120 omslag (2012)

 

Langelille

Abelen aan de Kerkeweg / Activiteitenprogramma (2011-2012) omslag

De Kuunder (1939) 118-30 (2011)

Driehoekje ijsclub De Drie Gemeenten 118-27 (2011)

Kaart De Kuunder (1998) 118-26 (2011)

Langelilleweg 42 118-28 (2011)

Stoomzuivelfabriek (1920) 118-29 (2011)

Tjongerbrug, oorlogsschade 118-15 (2011)

Veldbezoek minister Slingenberg (1936) 118-16 (2011)

Vrachtbootje (1933) 111-27 (2010)

 

Munnekeburen

Aan De Scheene 116-1 (2011)

Amerikaanse windmolen 109-32 (2009)

Evangelisatiegebouw (1905) / 107-22 (2009)

Geboorteakte Hierophus Pheugudrou Zeevat 122-13 (2012)

Gracht (1933) / 106-30 (2008)

Handtekening Arend Jannes Seefat 122-12 (2012)

Opslagschuur Provinciale Waterstaat bij Oldelaamsterbrug 106-1 (2008)

Veendijk 109 omslag (2009)

Veendijk 122 omslag (2012)


Nijeholtpade

Doorsnede schutlaken (1925) 122-6 (2012)

Kaartje omgeving schutlaken (1925) 122-5 (2012)

Kanalisatieplan De Kuunder (1885) 118-12 (2011)

Ned. Hervormde kerk (1723) 119-4 (2012) / (1957) 119-5 (2012)

/ (1953) 119-6 (2012)

Omgeving Scheenstra's wijk 103 omslag (2008)

Scheenstra's brug 118-11 (2011)

Schutlaken (1925) 122-4 (2012)

Stins De Leembrugh of Friesburg 122-24 (2012)

Windvaan op de kerk 115-1 (2011)

 

Nijeholtwolde

Bruggetje over De Scheene in het kerkpad (1975) 107-7 (2009)

Gerestaureerde zuil begraafplaats Nijeholtwolde 109-13 (2009)

Heirweg hoek Weerdijk / Jaarverslag (2010)-26

Klokkenstoel 112 omslag (2010)

Weerdijk / Activiteitenprogramma (2012-2013) omslag

 

Nijelamer

Aan de Schipsloot, gemaal Waterschap Oldelamer (1931) 114-25 (2010)

Bruggetje over De Scheene in het kerkpad (1975) 107-7 (2009)

De 'Wolvega 1', Schaper 113-13 (2010)

Klokkenstoel 113 omslag (2010)

Nijelamer (1926) 119-29 (2012)

Schipsloot (1932) / Activiteitenprogramma (2011-2012)-2

Schipsloot (1932) 117-14 (2011)

 

Nijetrijne

De Driewegsluis (1971) 112-4 (2010)

De Rietvink (1957) 106-13 (2008)

Gebouwtje van de Vrije Zendingsgemeente (1963) 111-6 (2010)

Molen De Rietvink (2010) 114-2 (2010)

Omgeving Driewegsluis 117-4 (2011)

Tekening Helomasluis (1927) 109-35 (2009)

 

Noordwolde

Brug Noordwoolder Vaort (1924) 110-6 (2009)

De Noordwoolder Vaort (1935) 121-1 (2012)

Dorpsvaart 108-15 (2009)

Dwarsvaart (1938) 109-15 (2009); (1955) 119-18 (2012)

Jan Wapstraweg 110-17 (2009)

Kaart omgeving 110-13 (2009)


Treurbeuk aan de Nieuweweg 117 omslag (2011)

Vallaatweg (2009) 110-15 (2009)

 

Oldeholtpade

Boomstambruggetje ten westen van Vinkegavaart 107-6 (2009)

Bovenweg (1950) 105-25 (2008)

De Lende, Kontermansbrug 104 omslag (2008)

Kerktoren 107-1 (2009)

 

Oldeholtwolde

De Kuunder 118 omslag (2011)

De Kuunder, kanalisatieplannen (1885) 118-10 (2011)

Het verbeteren van De Kuunder 117-18 (2011)

Meestershuis, school en kolenhok (1957) 117-6 (2011)

Tjongerkanaal (1964) 118-13

 

Oldelamer

Huis aan De Tjonger 118-38 (2011)

Kaart ruilverkaveling Oldelamer (1968) 118-37 (2011)

Kerk 110-1 (2009)

Landschap (1932) 105-22 (2008)

Oude turfsluis 118-43 (2011)

Veenmachine 118-42 (2011)

 

Oldetrijne

De Meenthe (2010) 113-4 (2010)

Kaartje Waterschap De Merriemaden (1930) 114-17 (2010)

Lendesluis (1924) 109-34 (2009)

Molen 108-1 (2009)

Situatiekaartje Lindedijk (Eekhoff, 1850) 113-5 (2010)

 

Oosterstreek

Schoelepad tussen Zandhuizen en Oosterstreek 121 omslag (2012)

 

Peperga

Een bijzondere boom 115-26 (2011)

Interieur kerk (1938) 116-5 (2011)

Kerk 116-4 (2011)

Omgeving Peperga/Overburen (noord) omslag 106 (2008)

Omgeving Peperga/Overburen (zuid) / Activiteitenprogramma

(2008-2009) omslag

Spoorwegemplacement / Jaarverslag (2008)-3

Wilde narcissen 116-12 (2011)


Scherpenzeel

Een van de ramen van de NH kerk 121-6 (2012)

Gracht (1930) 112-24 (2010)

Gracht (1933) 106-30 (2008)

Grindweg (1932) / Activiteitenprogramma (2009-2010)-13

Ned. Herv. kerk (1932) / 105-27 (2008)

NH kerk door Dirk Kerst Koopmans (1926) 121-4 (2012)

Tekeningen Minne Hoekstra 110-18 (2009); 110-19 (2009)

Twee handmerken van de vloer in de NH kerk 121-7 (2012)

 

Schoterzijl

Molen (1939) 118-1 (2011)

Schoterzijl (1957) 118-4 (2011); (1957) 118-14 (2011); (1939) 118-21 (2011); (1932) 120-1 (2012)

 

Slijkenburg

Slijkenburg 103-25 (2008)

 

Sonnega

Lindesluis in aanbouw (1924) / 104-5 (2008)

Sonnegaweg (1912) 112-21 (2010)

De lindeboom achter de Oppers 115 omslag (2011)

Klokkenstoel (1912) Jaarverslag (2010) omslag

Klokkenstoel 114 omslag (2010); (1989) 119-10 (2012); (1980) 119-12 (2012)

 

Spanga

Kerkhof 110-9 (2009)

Klokkenstoel / Activiteitenprogramma (2010-2011) omslag

Kolk bij boerderij de Blauwhof aan De Lende (1984) 117-5 (2011)

Restant grafsteen (1612) 110-8 (2009)

 

Steggerda

Boerderij van de 'Roorda' (1965) 112-18 (2010)

De 'Dwars Wijk', Steggerda 113-34 (2010)

De Lende, Oude Stroomdal 104 omslag (2008)

De oude Amerikaanse windmolen (1965) 112-20 (2010)

Drie-provinciënpunt 108 omslag (2009)

Het nieuwe elektrische gemaal in 'de Wetering' (1965) 113-31 (2010)

Kaart Oude Veenvaart (Schotanus 1693) 120-6 (2012)

Kaartje Roordapolder en Buitengebied Steggerda 112-14 (2010)

Kaartje uit Topografische Atlas, Steggerda (2004) 113-33 (2010)

Kanalisatie van De Lende (1925) 112-17 (2010)


Kapelletje 114-7 (2010)

Ontwerp school en onderwijzerswoning 114-8 (2010)

Oude Veenvaart (2011) 120-4 (2012)

Rode beuk voor pastorie N.H. kerk 116 omslag (2011)

Roordapolder 112-12 (2010)

Situatieschets Oude Veenvaart (1641) 120-5 (2012)

Steggerda 105 omslag (2008)

Steggerdasloot (1962) 119-1 (2012)

 

Ter Idzard

Bord van Het Lokaal 111-11 (2010)

Het Lokaal 111-10 (2010)

Idzardaweg 12, Jaarverslag (2008)-23

Kuunder (Eekhoff 1850) 118-6 (2011)

Op het west (1934) 114-22 (2010)

Rond de kerk (1932) 109-39 (2009)

Tsjongerdellen (2011) 118-9 (2011)

 

Vinkega

Kaart 114-6 (2010)

Situatieschets Oude Veenvaart (1641) 120-5 (2012)

 

Wolvega

'Ambacht Schept Kracht', Schaper 113-24 (2010)

Auto met oplegger, Schaper 113-15 (2010)

Bewijs van Nederlanderschap, Wabe Schaper 113-17 (2010)

Beuk naast Huize Lindenoord / Jaarverslag (2011) omslag

Brief gemeentebestuur (1818) 106-21 (2008)

Burgemeestershuis 107-19 (2009)

Café van Dragt 112-22 (2010)

Canadese populieren aan de rand van Lendepolder 107-omslag (2009)

Centrum, luchtfoto (1956) 106-8 (2008)

De Hoop, Schaper 113-19 (2010)

De IH S120 en de Ford Thames, Schaper 113-21 (2010)

De 'Wolvega 1', Schaper 113-11 (2010); 113-13 (2010); 113-29 (2010)

Diaconessenziekenhuisje 115-21 (2011)

Directeurswoning in het Tuindorp 103-8 (2008)

Doosje Kerk op de Hoogte te Wolvega 115-19 (2011)

Dorpssilhouet (1939) 104-20 (2008)

Grietenijhuis 106-7 (2008); 107-17 (2009)

Haulerweg (1930) 114-24 (2010)

Het uitgebrande Hotel Centraal (1935) 117-17 (2011)

Het ziekenhuisje (1914) 108-6 (2009)


Hoofdstraat Oost (1900) 115-27 (2011); (1935) (1935) 106-25 (2008)

Huize Lindenoord 109-4 (2009)

Huize Lycklama in afbraak (1996) 104-1 (2008)

Kadasterkaart omgeving NH Kerk (1832) 106-20 (2008)

Interieur Herv. Kerk 121-11 (2012)

International KB-6, Schaper 113-18 (2010)

IJzelschade, Steenwijkerweg (1966) 108-5 (2009)

Kaartje Wolvega, Van Harenstraat en Hoofdstraat West 122-20 (2012)

Kerkstraat (1926) / Activiteitenprogramma (2009-2010)-11

Korenmolen Hoofdstraat-West (1930) 117-1 (2011)

Kruin van de beuk naast Huize Lindenoord / Jaarverslag (2011)-28 Lemster Skûtsje 'Hoop op Welvaart', Schaper 113-10 (2010)

Logement Köpffer aan de Hoofdstraat-Oost (1890) 121-13 (2012)

Logo huisartsenpraktijk van der Sande 116-20 (2011)

Middeleeuwse markt Stellingwarf 700 / Jaarverslag (2009) diverse pagina's; 111 (2010) diverse pagina's

Molen Jan Gooyer op de Lindedijk (1926) / Activiteitenprogramma

(2009-2010)-9

Motor Dokter Van der Sande 116-19 (2011)

Na de novemberstorm (1972), Schaper 113-23 (2010)

Nieuwe Aanleg (1930) 114-5 (2010)

NS-station, goederenperron / Jaarverslag (2011)-21

Onthulling standbeeld P. Stuyvesant (1955) 103-3 (2008)

Opel met oplegger, Schaper 113-16 (2010)

Open Dag t.g.v. 30-jarig bestaan VHW / Jaarverslag (2011)-26

Overweg Lycklamaweg / Jaarverslag (2009) omslag

Paardenfeesten aan de Spoorlaan (1930) 105-16 (2008)

Park bij Grietenijhuis 106-9 (2008)

Proefspuiten brandweer (1939) 119-2 (2012)

Schipsloot (1930) 122-1 (2012)

Van de Sandeplein / Activiteitenprogramma (2012-2013)-9

Varkensmarkt / Activiteitenprogramma (2010-2011)-9

Schipsloot, Schaper 113-14 (2010)

Spinnekop, molen van Keetman, ten oosten van de Blessebrug aan De Lende (1935) 105-1 (2008)

Spoorboekje, bladzijden uit (1868) 103-15 (2008)

Steenwijkerweg 103-1 (2008)

Trein op station Wolvega (circa 1868) 103-17 (2008)

Vrachtauto's aan de Nijverheidsstraat, Schaper 113-27 (2010)

Wapen van het waterschap De Stellingwerven 109-5 (2009)


Zandhuizen

Bekhoftille (1920) 112-29 (2010)

Schoelepad tussen Zandhuizen en Oosterstreek 121 omslag (2012)

Westelijk deel van Zandhuizen (Eekhoff 1850) 105-7 (2008)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Appelscha

Vrouwenpaviljoen Friesche Volkssanatorium (1940) 116-16 (2011)

 

Elsloo

Kaartje omgeving 109-20 (2009)

 

Hallum

Pijp eendenkooi / Activiteitenprogramma (2012-2013)-6

 

Heerenveen

Botsing vrachtauto, Schaper 114-12 (2010)

 

Oldeberkoop

Deel Kadasterkaart Koepelbosch (1832) 117-10 (2011)

Kerk / Jaarverslag (2009)-3

Koepelbosch (1925) 117-12 (2011)

Koepelbosch (1965) 117-13 (2011)

 

Oldemarkt

Het oude wapen van Oldemarkt 113-3 (2010)

Veerhuis aan het Mallegat (1935) 111-5 (2010)

 

Oosterwolde

Geologische kaart Heerenveen Oost (1987) 118-5 (2011)

 

Oudeschoot

Schans van Schoten (Cornelis Pronk, 1723) 118-34 (2011)

Schoter-schans (Eekhoff, 1850) 118-32 (2011)

 

Archeologie

Deniertje van zilver 120-7 (2012)

Griffioen, mesheftbekroning 105-9 (2008)

Hoefijzer, paardenbel, bit 107-8 (2009)

Hondenpenningen 119-8 (2012)

Kandelaar van koper 111-8 (2010)

Kanonskogel van gietijzer 117-9 (2011)

Klotendolk 114-10 (2010)

Knoop van zilver 116-6 (2011)

Lakenloodjes 106-12 (2008)

Lepel van tin 120-7 (2012)

Loodkopgewicht 121-9 (2012)

Mesheft, zilveren bovenstukje 121-8 (2012)

Muntje, Chinees 121-9 (2012)

Pelgrimsampul van tin en zilveren sluiting 112-6 (2010)

Philipsdaalder120-8 (2012)

Pijpaarden heiligenbeeldje 113-8 (2010)

Pommel van een zwaard 118-19 (2011)

Reclamebord voor Groninger torentabak 121-8 (2012)

Rijgnaalden van zilver 110-10 (2009)

Scherf steengoed uit Siegburg 104-7 ((2008)

Spinsteentjes 106-10 (2008)

Stummel, metalen verbindingsstuk 103-10 (2008)

Tinnen lepels 115-6 (2011)

Tinschat, schotel en kan 108-8 (2009); 109-6 (2009)

Uienprikker van zilver 121-9 (2012)

Wolkaarderskam van been 106-11 (2008); 118-20 (2011)

 

Personen

Albert Loek 116-21 (2011)

Albert Loek en Geertje Beenes Vledder 116-22 (2011)

Altje Jochems Ketellapper (?) (1898?) 109-40 (2009)

Dokter Van der Sande 116-18 (2011)

Dokter Van der Sande op een tuinpad (1925) 116-19 (2011)

Ds. en mevrouw Blanson-Henkemans 122-9 (2012)

Gijs Krol 104-26 (2008)

Groep militairen o.a. Iedema, Jo Kruiper, Germ Russen 109-42 (2009)

Hette van den Berg en Tjitsche de Goede 109-36 (2009)

Jacob Loek 116-21 (2011)

Jacob Loek en Elisabeth Oosterhof 116-21 (2011)

Jan Folkert de Jong 104-24 (2008)

Johannes Harmens de Goede en Lolkje Douwes Osinga 122-18 (2012)

Johannes van Drogen 105-24 (2008)

Jonker Meynte van Idsaerda (waarsch.) 120-17 (2012)

Klaasje Huisman 116-21 (2011)

Kornelis Van Drogen 115-13 (2011); (1966) 115-15 (2011)

Minne Hoekstra 109-28 (2009)

Petrus Stuyvesant (boekomslag) 110-25 (2009)

Trijntje Groen uit Oldetrijne (jaren 30) 109-42 (2009)